પેથાપુર નગરપાલિકા ના કર્મચારીશ્રી ફોન નંબર ની માહિતી

  કર્મચારી નું નામ હોદ્દો મોબાઇલ
શ્રી આર.એમ.દંતાણી ચીફ ઓફિસરશ્રી ૯૯૭૯૩૦૪૭૩૦
શ્રી દેસાઇ દીપકભાઈ તલાટી ૯૭૨૪૫૩૮૫૧૦
શ્રી શામળભાઈ પ્રજાપતિ હેડક્લાર્ક ૯૮૨૪૫૨૪૧૦૯
શ્રીમતી ઉદીતાબેન લેઉવા મ્યુ.ઇજનેર ૭૮૭૮૦૩૪૭૮૨
શ્રી પ્રકાશભાઈ રાવલ અકાઉન્ટન્ટ ૯૪૦૮૭૦૨૧૮૨
શ્રી દિલીપસિંહ રાઠોડ જન્મ-મરણ અને લગ્ન નોધની ક્લાર્ક ૯૮૨૪૩૫૮૦૮૯
શ્રી જયંતિભાઈ રાવલ બોર ઓપરેટર ૯૯૦૪૫૮૬૫૮૨
શ્રી સચિનભાઈ ભટ્ટ પટાવાળા ૯૮૨૪૫૦૭૭૫૪
શ્રી મનુભાઈ વાઘેલા પટાવાળા ૭૮૭૪૮૬૦૮૦૧
શ્રી રવિ શાહ કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર ૯૭૧૨૨૭૨૦૦૯
શ્રી વિજયસિંહ ડાભી કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર ૯૦૯૯૪૯૧૧૫૬
શ્રી ભાવેશ દરબાર વ્યવસાયવેરા ક્લાર્ક ૯૬૨૪૬૬૯૦૬૯
શ્રીમતી પારૂલબેન મોદી ક્લાર્ક ૮૧૪૧૦૧૨૩૯૩
શ્રી જયેશ પરમાર વાયરમેન ૯૯૨૪૮૫૯૬૪૫
શ્રી ભાવેશ રાઠોડ સફાઈ મુકાદમ (ક્લાર્ક) ૯૮૯૮૬૬૪૭૧૪5
શ્રી અનોપસિંહ ડાભી પટાવાળા ૯૭૨૩૭૧૫૨૬૩
શ્રી ગોવિંદ વાઘેલા ટ્રેક્ટર ડ્રાઈવર ૯૧૭૩૦૪૧૨૪૮
શ્રી મહેશ ઠાકોર ટ્રેક્ટર ડ્રાઈવર ૯૯૨૪૩૭૦૮૦૭
શ્રી મનીષ ભુતડીયા સફાઈ મુકાદમ ૮૪૮૮૯૮૨૯૪૮
શ્રી અનિલ વાઘેલા સફાઈ મુકાદમ ૮૪૦૧૬૪૬૨૬૨
શ્રી રાકેશ રાવળ બોર ઓપરેટર ૯૯૭૮૪૩૮૬૧૨
શ્રી નરસિંહભાઈ દંત્તાણી બોર ઓપરેટર ૭૩૮૩૬૮૯૧૧૫
શ્રી અશોકભાઈ પટેલ બોર ઓપરેટર ૯૯૨૪૧૮૪૫૨૨
શ્રી ધર્મેશ મકવાણા સમાજ સંગઠક ૯૪૨૮૦૩૮૪૫૬
શ્રી સમીર મલેક જે.સી.બી. ડ્રાઈવર ૯૯૯૮૭૨૮૧૯૬
શ્રી દશરથસિંહ ડાભી જેટિંગ મસીન ડ્રાઈવર ૯૮૯૮૭૧૬૪૩૭
     

નોંધઃ આ વેબસાઇટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરથી લીધેલ છે. પરંતુ શરતચુક કે અન્ય કારણસર કોઇ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભુલ હોય તો નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઇટને કોઇ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
Total Visitor : 12
All rights reserved @ PETHAPUR Nagarpalika

સંપર્ક:- પેથાપુર નગરપાલિકા, પેથાપુર
(O).  E-Mail : np_pethapur@yahoo.co.in                                                                                                           Remote Support