પેથાપુર નગરપાલિકા ના ચુટાયેલ પ્રતિનિધિઓની માહિતી


નામ :- શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ હરિસિંહ વાઘેલા
હોદ્ધો:- પ્રમુખશ્રી
ફોન નંબર:-૯૮૨૪૩૩૦૩૧૪
નામ:- શ્રીમતી શમીમબાનુ હિદાયતુલ્‍લાખાન પઠાણ
હોદ્ધો:- ઉપપ્રમુખશ્રી
ફોન નંબર:- 9426524480
નામ :- શ્રી દિલીપસિંહ પૃથ્વીસિંહ વાઘેલા
હોદ્ધો:-કારોબારી ચેરમેન શ્રી
ફોન નંબર:-૯૧૭૩૧૪૪૫૦૦
નામ :- શ્રી અજીતસિંહ કેશરીસિંહ વાઘેલા
હોદ્ધો :-સભ્યશ્રી
ફોન નંબર:-૯૯૭૯૦૦૭૫૯૧
નામ:-શ્રીમતી કેશરબેન નટવરસિંહ ડાભી
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર:-૭૫૭૫૦૧૧૬૭૦
નામ:-શ્રીમતી ચેતનાબેન હરેશસિંહ વાઘેલાb>
હોદ્ધો:- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર:-૯૬૨૪૭૯૬૬૦૮
નામ :- શ્રીમતી ભીખાજી જવાનજી ઠાકોર
હોદ્ધો:- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર:-૯૭૧૪૬૪૪૦૭૦
નામ :- શ્રી નરેન્દ્રસિંહ ભગવાનસિંહ વાઘેલા
હોદ્ધો :- સભ્‍યશ્રી
ફોન નંબર:-૯૭૨૩૨૧૨૫૨૫
નામ :- શ્રીમતી શકુબેન ઈશ્વરજી ઠાકોર
હોદ્ધો :- સભ્‍યશ્રી
ફોન નંબર:-૯૮૨૫૬૮૬૭૮૮
નામ:-શ્રી શૈલેષભાઈ ગગુભાઈ ગઢવી
હોદ્ધો :- સભ્‍યશ્રી
ફોન નંબર:-૯૯૭૪૧૭૩૩૩૩
નામ:-શ્રીમતી હંસાબેન બાલાજી ઠાકોર
હોદ્ધો :- સભ્‍યશ્રી
ફોન નંબર:-૮૯૮૦૩૮૯૯૫૪
નામ:-શ્રીમતી દક્ષાબેન નિતિનભાઈ ભાવસાર
હોદ્ધો :-સભ્યશ્રી
ફોન નંબર:-૮૧૪૦૬૮૭૪૭૪
નામ:-શ્રી મનોહરસિંહ અમરસિંહ વાઘેલા
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર:-૯૯૨૪૨૦૫૨૦૫
નામ:-શ્રીમતી લલિતાબેન સાકળચંદ પટેલ
હોદ્ધો :-સભ્યશ્રી
ફોન નંબર:-૯૯૭૪૦૦૨૮૨૧
નામ:-શ્રી પરબતસિંહ ગોપાલસિંહ વાઘેલા
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર:-૯૪૨૭૭૧૪૨૧૭
નામ:-શ્રીમતિ પારૂલબેન ભુપતજી ઠાકોર
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર:-૯૯૦૪૭૯૬૭૧૭
નામ:-શ્રી રણજીતસિંહ રઘુનાથસિંહ વાઘેલા
હોદ્ધો :-સભ્યશ્રી
ફોન નંબર:-૯૯૦૪૪૪૬૫૪૬
નામ:-શ્રીમતી સંગિતાબેન ભુપેન્દ્રકુમાર પટેલ
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર:-૯૯૦૪૧૫૮૫૪૫
નામ:-શ્રીમતી અલ્કાબેન સુરેશભાઇ પટેલ
હોદ્ધો :-સભ્યશ્રી
ફોન નંબર:-૯૯૭૯૪૩૧૩૦૫
નામ :-શ્રી મનીષભાઈ ભીખાભાઇ પટેલ
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર:-૯૭૨૪૮૦૮૩૩૩
નામ :-શ્રીમતી મીનાબેન મહેન્દ્રસિંહ વાઘેલા
હોદ્ધો :-સભ્યશ્રી
ફોન નંબર:-૯૬૬૨૧૭૭૭૭૭
નામ:-શ્રી ગજેન્દ્રસિંહ કનુસિંહ વાઘેલા
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર:-૯૯૨૪૩૪૬૭૧૧
નામ:-શ્રી મુલચંદભાઈ કચરાભાઇ રાઠોડ
હોદ્ધો :-સભ્યશ્રી
ફોન નંબર:-૯૮૨૫૦૯૫૦૮૫
નામ:-શ્રીમતી શ્રદ્ધાબેન પ્રકાશજી રાઠોડ
હોદ્ધો :-સભ્યશ્રી
ફોન નંબર:-૭૩૮૩૧૨૨૮૩૫
નામ:-શ્રીમતી સોફિયા યુનુસ પરમાર
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર:-૯૯૭૯૦૦૬૭૮૬
નામ:-
હોદ્ધો:-
ફોન નંબર:-
નોંધઃ આ વેબસાઇટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરથી લીધેલ છે. પરંતુ શરતચુક કે અન્ય કારણસર કોઇ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભુલ હોય તો નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઇટને કોઇ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
Total Visitor : 11
All rights reserved @ PETHAPUR Nagarpalika

સંપર્ક:- પેથાપુર નગરપાલિકા, પેથાપુર
(O).  E-Mail : np_pethapur@yahoo.co.in                                                                                                           Remote Support